همۀ عمر به ما گفته اند که باید تعیین هدف کنیم. اما چرا فقط تعداد انگشت شماری از مردم تهیین هدف می کنند؟

۱- نخست اینکه مردم هنوز به اهمیت تعیین هدف پی نبرده اند. پژوهش های انجام شده آشکار ساخته اند که زنان و مردان جوانی که به تعیین هدف می پردازند، بدون استثنا از خانواده هایی هستند که اهمیت تعیین هدف را از اغاز مورد تأکید قرار داده اند.